Till startsida
University of Gothenburg
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Open events

The g19 conference will offer open events for the public to attend, free and open for all. Open events will occur both within and outside the officical g19 program, as some are open sessions with panels and paper presentations, and some are city events held by museums throughout the city. Below we proudly introduce our main event during g19. Information will follow in Swedish, and then in english below: 

Draken interiör

Mod, motstånd och melankoli

En kväll på Draken om demokrati, den svenska självbilden och forskningens frihet

Sveriges största genusforskningskonferens g19 slår upp dörrarna till Folkets hus i Göteborg och sätter högaktuella frågor i strålkastarljuset. Ta plats i biografen Draken och ladda dina batterier i höstmörkret under en helkväll med underhållning, skarpa analyser, tankeväckande panelsamtal och efterföljande mingel.

Tisdag 8 oktober 18:30 (insläpp från 18:00)
Draken, Folkets Hus i Göteborg, Olof Palmes plats 1

NOTERA: Det fri entré, men föranmälan krävs och antalet platser är begränsat. Föranmäl dig här! (Deltagare i g19-konferensen behöver INTE anmäla sig)

Program

18.00 Ta plats (och kom i tid)

18:30 Öppning

  • Danskompaniet Spinn, ett internationellt danskompani med dansare med och utan funktionsvariationer, öppnar kvällen med verket Florere.
  • Dona Hariri, moderator och kvällens konferencier, hälsar välkomna.
     

Föreläsning av Catrin Lundström: Vit melankoli. En diagnos av en nation i kris

I valet 2010 kom det etnonationalistiska partiet Sverigedemokraterna in i riksdagen med 20 mandat. Inträdet i riksdagen väckte starka reaktioner och diskussionen kom i stor utsträckning att upptas av frågan om hur förekomsten av ett rasistiskt parti i Sveriges riksdag var möjlig, då det störde landets dittills exceptionella självbild och privilegierade ställning som mänsklighetens avantgarde, i framkant för antirasism, solidaritet och humanism, både i och utanför västvärlden.

Denna presentation syftar till att förstå den nuvarande situationen i Sverige utifrån ett kritiskt ras- och vithetsperspektiv, genom att närma sig dagens Sverige som en ”vit nation i kris” i vilket det svenska samhället lider av en form av ”vit melankoli”.

För att dekonstruera och förstå sorgen över det som har gått förlorat inför framtiden, bidrar analysen med en historiserad redogörelse av tre huvudfaser i den svenska vithetshistorien: ”Vit renhet” (1905-1968), ”Vit solidaritet (1968-2001) och ”Vit melankoli”, från 2001 och framåt.

Analysen tar också hänsyn till hur dessa tre nationella formeringar, dess hegemoniska vithetsformationer och rasgrammatiska regimer är inbördes sammanlänkade, och hur de interagerar med olika köns- och klassrelationer, rasformationer och minoritetsdiskurser, samt de olika politiska ideologier och affektiva strukturer som karaktäriserar dessa tre perioder.

Catrin Lundström är universitetslektor i sociologi och forskare vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESCO) vid Linköpings universitet.

Panelsamtal: Hotet mot den fria forskningen

Senaste året har ett antal uppmärksammade händelser påmint om att forskare är en yrkesgrupp som är utsatt för hot, påhopp och trakasserier. Utsattheten har ofta en koppling till forskarnas arbete med politiskt och ideologiskt laddade frågor, och deras deltagande i det demokratiska samtalet. Hoten och hatet påverkar forskares benägenhet att ägna sig åt vissa ämnen och att sprida sin forskning till en vidare publik. Det påverkar också forskningens förutsättningar att vara samhällsrelevant och få tillämpning i praktiken.

Panelsamtalet handlar om den risk detta hot innebär för demokratin, men också för forskningens villkor i termer av arbetsmiljö och jämlika möjligheter att verka och avancera inom akademin.

Medverkande:
Zahra Bayati, fil. dr. i pedagogik och lektor vid lärarutbildningen, Göteborgs universitet. Hennes avhandling ”Den Andre” i lärarutbildningen (2014) handlar om rasifierade svenska studenters villkor inom lärarutbildningen.

David Brax, fil. dr i praktisk filosofi och senior utredare vid Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs Universitet. Han ansvarar för sekretariatets arbete angående hat och hot inom akademin.

Anders Lindell, politiskt sakkunnig åt kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Regeringen har pekat ut tre utmaningar inom demokratipolitiken, varav en gäller det demokratiska samtalet där allt fler drar sig för att delta i samhällsdebatten som en följd av ett hårdnande samtalsklimat.

Jenny Gunnarsson Payne, professor i etnologi vid Södertörns högskola. Hon forskar bland annat om framväxten av så kallad anti-genuspolitik i Sverige och internationellt och är engagerad i frågor om akademisk frihet och forskningens roll för det demokratiska samtalet.

20:30-22:00 Mingel och sång av Slynkören i Foajén

Kvällen kommer att teckentolkas samt simultantolkas till engelska. Hörslinga finns i lokalen.

Resilience, resistance and melancholy

An evening at Draken on democracy, Sweden’s self-image and academic freedom

On Tuesday 8th October, the g19 conference will open the doors to Folkets Hus to shine the spotlight on some highly topical social issues. Take a seat in one of the comfortable chairs in Draken, the old movie theatre, and recharge your batteries in the gathering autumn gloom for a full evening of incisive analyses, inspiring entertainment, and thought-provoking panel discussions, followed by mingling with new and old friends.

NOTE: The evening is free to attend but you need to pre-register, and there are a restricted number of seats.

(Participants in the g19 conference are already registered for this event)

Register here for Resilicence, resistance and melancholy at Draken

Program

18.00 Take your seat (and please arrive in good time)

18:30 Opening

  • Danskompaniet Spinn, an international dance company with dancers with and without disabilities, will kick off the evening with a work entitled Florere.

  • Dona Hariri, moderator and the evening’s host, will welcome everyone to the event.
     

Keynote lecture by Catrin Lundström: Rethinking White Melancholia in Times of Crisis

Since 2010, when the anti-feminist and far right party the Sweden Democrats entered the national parliament, the image of progressive Sweden as the world’s beacon for antiracism and humanitarianism has gradually been waning and is perhaps now lost forever.

The loss and the mourning of the “old” racially homogenous Sweden and the “good” politically progressive Sweden delineates the concept and the current state of white melancholia that permeates today’s political landscape, increasingly influenced by white male right-wing radicalism.

This presentation addresses how these two seemingly paradoxical images of Sweden underlie the contemporary ideological and affective expressions of white male rage in a country shaped by a history of progressive social policies, international solidarity, gender equality and official antiracism.

Catrin Lundström, Associate Professor of Sociology and Senior Lecturer at the Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society (REMESCO), Linköping University.

Panel discussion: The threat to academic freedom

Over the past year, a number of events have reminded us that researchers as an occupational group are subject to threats, insults and harassment. These are often linked to the researcher’s work on politically or ideologically charged issues, and to their participation in the democratic conversation. Threats and hate speech have an impact on researchers’ willingness to take on certain topics and to communicate their research to a wider audience. These things also have an impact on the capacity of research to be socially relevant and have practical applications. This panel discussion is about the risk this threat poses to democracy, but also to the conditions for research in terms of the work environment and equal opportunities to work and progress within academia.

Panellists are:
Zahra Bayati, PhD in pedagogy and Senior Lecturer in the teacher education programmes, University of Gothenburg. Her thesis in teacher education entitled “The Other” (2014) deals with how the racialized Swedish student is constructed, reconstructed or transcended in teacher education.

David Brax
, PhD in practical philosophy and Analyst at the Swedish Secretariat for Gender Research, University of Gothenburg. He is in charge of the Secretariat’s work concerning hate speech and threats in academia.

Anders Lindell, policy expert for the Minister for Culture and Democracy, Amanda Lind. The Swedish Government has identified three policy challenges for democracy, of which one concerns the democratic conversation from which more and more people are withdrawing as a consequence of a harsher debate climate.

Jenny Gunnarsson Payne, Professor in Ethnology at Södertörn University. One of her research focuses is the emergence of ‘anti-gender’ politics in Sweden and internationally. She is also engaged with questions of academic freedom and the role of research in the democratic conversation.

20:30-22:00 Mingling with music by Slynkören, in the foyer of Draken

The evening will be facilitated by sign language interpreting and simultaneous interpreting into English. Hearing induction loops will be available on the premises.

Page Manager: Inga-Bodil Ekselius|Last update: 10/2/2019
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?