Till startsida
Göteborgs universitet
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Skrivelser och remissvar

Sekretariatet deltar i de forsknings- och jämställdhetspolitiska samtalen genom att bidra med underlag, yttranden och remissvar.

I särskilt fokus för vårt forskningspolitiska arbete är den forsknings- och innovationsproposition som regeringen presenterar var fjärde år. Vi bevakar även andra utredningar med bäring på de kunskapsområden som är centrala i vår organisation. Läs sekretariatets yttrande nedan, presenterade med senast först.

Underlag till forskningspropositionen 2020

Hösten 2020 lägger regeringen fram en ny forskningsproposition. I ett underlag till den ger Nationella sekretariatet för genusforskning flera förslag för att skapa hållbara villkor för forskning och utbildning.

Underlag till 2020 års forskningsproposition, Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet

Agenda 2030 och Sverige, SOU 2019:13

Agenda 2030-delegationen föreslår i sitt slutbetänkande bland annat införandet av politiska mål för större långsiktighet i hållbarhetsarbetet, tillsättandet av en statlig kommitté för uppfölja, utvärdera och komma med förslag till åtgärder i arbetet. Här är vårt yttrande över betänkandet:

Yttrande över remiss gällande SOU 2019:13, Agenda 2013 och Sverige: Världens utmaning - världens möjlighet

Kunskapsområdet sex och samlevnad

Skolverket föreslår ändringar i läroplanerna för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen för att bättre stödja skolformernas utbildning och undervisning inom kunskapsområdet sex och samlevnad. Sekretariatet har tillfrågats om synpunkter och det här är vårt svar:

Svar på remiss avseende förslag till ändringar i läroplaner vad gäller kunskapsområdet sex och samlevnad

Inspel till Styr- och resursutredningen

Sekretariatet välkomnar “Utredningen om styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten” och dess grundläggande ansats att ett nytt styr- och resurssystem ska säkerställa akademiska kärnvärden, autonomi, samhällsansvar samt vetenskaplig kvalitet. Läs hela inspelet här.

Inspel, U 2017:05 Styr- och resursutredningen, Nationella sekretariatet för genusforskning

Transpersoner i Sverige, SOU 2017:92

Remissyttrandet berör främst de frågor som ligger nära vårt uppdrag att arbeta med forsknings- och utbildningssektorn samt med genusforskningens villkor. Utbildnings- och forskningsfrågor är avgörande för förändringsprocesser både på en strukturell nivå och för enskilda personers livssituation.

Svar på remiss gällande SOU 2017:92 Transpersoner i Sverige: Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor

Bättre skydd mot diskriminering, SOU 2016:87

Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering har flera förslag i sitt betänkande, bland annat att en diskrimineringsnämnd ska skapas som ett alternativ till domstolsprövning och att Skolinspektionen ska arbeta mot diskriminering i skolan.

Svar på remiss gällande SOU 2016:87 Bättre skydd mot diskriminering

En ny organisation för etikprövning av forskning, Ds 2016:46

I promemorian föreslås att Etikprövningsmyndigheten, indelad i sex verksamhetsregioner och ett centralt kansli, ska ersätta dagens system med sex regionala etikprövningsnämnder. Här är vårt yttrande över promemorian.

Yttrande över remiss gällande Ds 2016:46 En ny organisation för etikprövning av forskning

Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser, Ds 2016:32

I promemorian föreslås en ändring av aktiebolagslagen som innebär att minst fyrtio procent av styrelseledamöterna i ett aktiemarknadsbolag ska vara av vardera kön. Avsikten är att lagändringen ska påskynda en positiv förändring av könsfördelningen både i fråga om styrelsen och andra ledande befattningar i näringslivet.

Svar på remiss gällande Ds 2016:32 Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser

Könsuppdelad statistik i myndigheternas årsredovisningar

Regeringen föreslår en ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, som innebär att alla myndigheter som redovisar individbaserad statistik i sina årsredovisningar ska presentera denna uppdelad efter kön.

Svar på remiss gällande Könsuppdelad individbaserad statistik i myndigheternas årsredovisningar

Föräldraledighet för statsråd? SOU 2016:20

En särskild utredare har haft uppdrag att se över möjligheten för ett statsråd att vara ledig i samband med ett barns födsel eller adoption samt för tid därefter, i syfte att utöva sitt föräldraskap.

Svar på remiss gällande SOU 2016:20 Föräldraledighet för statsråd?

Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m., SOU 2015:103

En särskild utredare har haft ett tredelat uppdrag: Den första delen rör en utmönstring av orden ”ras” och ”rasmässig” i lagstiftningen. Det andra rör ändringar av termen ”könsöverskridande identitet och uttryck” och definitionen av den termen i diskrimineringslagen. Det tredje rör frågan om ett stärkt straffrättsligt skydd för transpersoner.

Svar på remiss gällande SOU 2015:103 Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m.

Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken, SOU 2015:68

En särskild utredare har följt upp och analyserat utvecklingen mot jämställdhet och jämställdhetspolitikens genomförande och bedömt politiska insatsers effektivitet i förhållande till de jämställdhetspolitiska målen.

Yttrande över SOU 2015:68 Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (pdf)

Yttrande över Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige – FOKUS, 2016

Regeringen gav 2013 Vetenskapsrådet i uppdrag att föreslå ett system för kvalitetsutvärdering av forskning vid svenska lärosäten som skulle ligga till grund för omfördelning av lärosätenas basanslag för forskning. Förslaget lämnades till regeringen i december 2014 och gick under hösten 2015 ut på remiss till sektorns aktörer. Här är vårt yttrande över förslaget.

Yttrande över Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige – FOKUS, 2016 (pdf)

Underlag till Forskningspropositionen, 2016

Nationella sekretariatet för genusforskning ser flera skäl till att utveckla forskningspolitiska incitament som möjliggör forskning för förändring. Forskningsfinansiering, forskningens villkor, genusforskningens villkor och jämställdhet i akademin är fyra sammanlänkade teman som kräver analys, utveckling och förnyelse. Vi ser sammantaget behovet av en ny forskningspolitik för en ny tid. I detta underlag till forskningspropositionen 2016 utvecklar vi våra tankar och förslag.

Forskning för förändring Underlag till Forskningspropositionen, 2016 (pdf)

Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck, SOU 2015:55

Regeringen tillsatte den 20 februari 2014 en särskild utredare med uppdrag att föreslå en samlad nationell strategi. Strategin ska utgöra en grund för uppföljning och utvärdering av regeringens insatser för att nå det jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Läs sekretariatets yttrande över strategin nedan.

Yttrande över SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck, 2015 (pdf)

Inspel från landets genusforskningsmiljöer till forskningsministern, 2015

Nationella sekretariatet för genusforskning har samlat in förslag från landets genusvetenskapliga forskningsmiljöer på vad som behövs för att säkerställa ett starkt och internationellt framgångsrikt genusforskningsfält i Sverige.

Genus 2016 – för forskning i framkant: Ett underlag för forskningspolitiken, 2015 (pdf)

Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering, SOU: 2014:91

Utredningens uppdrag var att utreda om åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet bör ändras. Sekretariatet inkom med ett yttrande som du kan ta del av nedan.

Yttrande över SOU: 2014:91, Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering, 2015 (pdf)

Sidansvarig: Inga-Bodil Ekselius|Sidan uppdaterades: 2019-11-15
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://genus.gu.se/publikationer/skrivelser-och-remissvar/
Utskriftsdatum: 2020-01-29