Till startsida
Göteborgs universitet
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Huvudsakliga samverkansparter

Internationell samverkan

Sekretariatet har mångårig erfarenhet av att delta i internationella sammanhang, där Norden och Europa är våra vanligaste arenor. Vi medverkar i expertgrupper och bidrar på konferenser och i rådgivande organ med olika sorters underlag och analyser. Vi deltar i relevanta nätverk, allianser och konsortier där kunskap om hållbara villkor inom forskning, utbildning och arbetsliv är efterfrågat.

EUTOPIA

Sekretariatet är ’associative partner’ i ett stort europeiskt universitetssamarbete EUTOPIA, där Göteborgs universitet deltar. Det består av sex europeiska lärosäten med en långsiktig vision om att skapa en stark allians med fri rörlighet för studenter, forskare, lärare och övrig personal. År 2050 ska en student lätt kunna förflytta sig och studera vid alla de ingående universiteten under sin utbildning, och sedan ta examen.

Arbetet inom EUTOPIA sker i sju arbetspaket, med fokus på styrning av projektet, utbildning, forskning, regional samverkan, inkludering, internationalisering samt hållbarhet. Sekretariatet är partner i det arbetspaket som har fokus på inkludering.

Genderaction och Science with and for Society

Genderaction är ett EU-finansierat projekt med syftet att jämställdhetsintegrera forskningsfinansieringen i ett antal EU-länder. Sekretariatet är med i projektets advisory board, för att bidra till en sammanlänkning mellan policy och praktik. Inom ramen för projektet leder sekretariatet en "Gender Equality Task Force" tillsammans med den norska organisationen Kilden. Det innebär platsbesök i EU:s medlemsländer för att stärka samverkan mellan regeringar och nationella nyckelaktörer inom högskolesektorer. Vid behov inkluderas experter och forskare från andra organisationer i EU. Fokus är genusperspektiv i forskning inför EUs kommande forskningsprogram Horizon Europe.

Sekretariatet deltar i en påverkansplattform, Science with and for Society, SwafS, för att främja bland annat genusperspektiv i EU:s forskningsprogram Horisont 2020. Plattformen ska även stärka finansieringsmöjligheterna för svenska aktörers forskningsprojekt. Bland annat samverkar sekretariatet med flera forskare i en ansökan till Horizon 2020, kopplat till en utlysning om genusbaserat våld i högre utbildning och forskning.

Ledande forskare vid forskningsinstitutioner i nio EU-länder samverkar om denna ansökan, under ledning av ESF – EuropeanScienceFoundation/Fondation Europeenne de la Science. Syftet är att utveckla ny kunskap, med fokus på prevalens (förekomst), konsekvenser och organisering av preventivt arbete.

Nordisk samverkan

Sekretariatet har en bred samverkansplattform på den nordiska arenan. Vi har en lång tradition av samarbete med andra nationella verksamheter som på olika sätt arbetar med forskningsbaserad kunskap om hållbara villkor på forskning, utbildning och arbetsliv i Norden. 

Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet

En stor del av vår nordiska verksamhet sker inom ramen för NIKK – Nordisk information för kunskap om kön. NIKK är ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet, placerat vid sekretariatet på uppdrag av de nordiska jämställdhetsministrarna sedan 2012. Inom uppdraget sammanställer och förmedlar sekretariatet forskning, politik, kunskap och praxis på jämställdhetsområdet, utifrån ett nordiskt och jämförande perspektiv.

Sekretariatet samverkar kontinuerligt med flera av aktörerna inom det officiella nordiska samarbetet för Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. Vi arbetar tvärsektoriellt och därmed med flera politikområden inom Nordiska ministerrådet. Sekretariatet arbetar för jämställdhetsministrarna men även på uppdrag av ministerråd inom andra sektorer, exempelvis arbetsliv, utbildning och forskning.
Vi samverkar också med andra nordiska samarbetsorgan och institutioner under Nordiska ministerrådet bland andra Nordregio, Nordicom och NordForsk.

Nätverket NING – Nordic Information Network for Gender

Sekretariatet ingår i nätverket NING tillsammans med liknande nationella kunskapscenter för kön, genus och jämställdhet i Norden. Nätverket används för att diskutera tvärnordiska frågor, för kunskapsytbyte och för att samverka. Nätverket driver också kalenderportalen GenderKalenderN, som samlar information om arrangemang i alla nordiska länder. Kalendern är en viktig resurs för att bidra till kunskapsutbyten och samverkan på tvärs i de nordiska länderna.

Nationell samverkan

Sekretariatet har en mångårig samverkan med flera nationella forsknings- och högskolepolitiska aktörer, exempelvis forskningsråd och andra myndigheter. Vi samverkar också bland annat med Sveriges universitets- och högskoleförbund, Sveriges Genusforskarförbund och Ämnesföreningen för Genusvetenskap. Vi har också dialog med arbetsmarknadsaktörer såsom fackförbund och myndigheter.

Vår samverkan tar sig uttryck på flera olika sätt: Det kan handla om arrangemang av eller medverkan på olika sorters seminarier, samtal eller i expertgrupper, liksom produktion av vetenskapliga rapporter och initiering av forskning. Bland annat har sekretariatet sammanställt forskningsöversikter på uppdrag av Vetenskapsrådet och Universitets- och högskolerådet. För närvarande är sekretariatet en drivande part i ett sektorsövergripande samverkansprogram om genusbaserad utsatthet i akademin, som beskrivs närmare nedan.

Samverkan med Diskrimineringsombudsmannen

Sekretariatet samverkar under 2020-2021 med Diskrimineringsombudsmannen (DO) i deras arbete med att ta fram en forskningsöversikt om sexuella trakasserier i arbetslivet. Sekretariatet medverkar i kvalitetssäkringen av arbetet, bland annat genom att göra systematiska litteratursökningar, säkerställa ett relevant urval och ge synpunkter på den skriftliga rapporten i olika skeden.

Forskningsöversikten är tänkt att ge en bild av kunskapsläget om förekomst av sexuella trakasserier, men främst om främjande och förebyggande arbete i svenskt och nordiskt arbetsliv. Sådan kunskap är i sin tur tänkt att fungera som underlag för olika parter inom arbetslivet, i deras strävan att följa diskrimineringslagen i praktiken.

Forsknings- och samverkansprogrammet för att motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet

Den 8 mars 2019 lanserades ett forsknings- och samverkansprogram med fokus på hur svensk högskolesektor gemensamt kan förbättra arbets- och studiemiljön på våra lärosäten. Målet med programmet är att etablera forskningsbaserad kunskap om inkluderande arbets- och studiemiljöer och en hållbar organisering för förebyggandet av sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin. Programmet ska i förlängningen bidra till att förstärka och intensifiera arbetet med högskolans organisatoriska kultur, med fokus på kvalitet, hållbar utveckling, arbetsmiljö, ledarskap, jämställdhet och lika villkor.

Programmet har inrättats på initiativ av Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan, Malmö universitet och Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet, men baseras på samverkan mellan lärosätena i Sverige. Sekretariatet deltar i programmets styrgrupp, forskargrupp, samt leder en forskningstudie om prevalens (förekomst).

Sekretariatet samverkar under 2020-2021 med Diskrimineringsombudsmannen (DO) i deras arbete med att ta fram en forskningsöversikt om sexuella trakasserier i arbetslivet. Sekretariatet medverkar i kvalitetssäkringen av arbetet, bland annat genom att göra systematiska litteratursökningar, säkerställa ett relevant urval och ge synpunkter på den skriftliga rapporten i olika skeden.

Forskningsöversikten är tänkt att ge en bild av kunskapsläget om förekomst av sexuella trakasserier, men främst om främjande och förebyggande arbete i svenskt och nordiskt arbetsliv. Sådan kunskap är i sin tur tänkt att fungera som underlag för olika parter inom arbetslivet, i deras strävan att följa diskrimineringslagen i praktiken.
 

Samverkan inom Göteborgs universitet

Rådet för nationella enheter

Göteborgs universitet är värduniversitet för flera enheter med nationellt ansvar, som alla ingår i ett råd för samverkan och utbyte av erfarenheter. I rådet medverkar föreståndare för Göteborgs centrum för hållbar utveckling, Havsmiljöinstitutet, Nationellt centrum för matematikutbildning, Nordicom, Svensk Nationell Datatjänst, Segerstedtinstitutet, Wallenberg center för transnationell medicin samt Nationella sekretariatet för genusforskning.

KvinnSam vid Göteborgs universitetsbibliotek

KvinnSam - nationellt bibliotek för genusforskning, är en universitetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet, med placering vid Humanistiska biblioteket. Verksamheten består i att bevaka och förteckna litteratur om genusfrågor, att samla, ordna och förteckna kvinnohistoriskt arkivmaterial samt ge referensservice. Sekretariatet är representerat i KvinnSams styrelse och samverkar också ´när det gäller att göra systematiska litteratursökningar i samband med framtagande av forskningsöversikter. Tillsammans med KvinnSam har sekretariatet ett långvarigt samarbete om databasen Gena, som innehåller referenser till svenska doktorsavhandlingar inom kvinno-, mans- och genusforskning.
 

Sidansvarig: Webbredaktionen|Sidan uppdaterades: 2020-06-25
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?